முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


 Adani power, rcom.ibrealest இம்முன்று  பங்குகளும் techincally daily சார்ட்டில் வலிமையாக  உள்ள பங்குகள்


 இவை முன்றும் மேலும் புதிய உச்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கலாம்