தின வர்த்தகம்

nifty எங்களது வர்த்தக முறையை பயன்படுத்தி தின வணிகம் செய்ததை படம் மூலம் விளக்கி உள்ளோம்
nifty 5 day ATR 80 மேல் இருப்பதால் இது சாத்தியம் ஆகிறது


LEVELS TO WATCH IN EXTREME SHORT-TERM 5967-6127

வெற்றி பெற வாழ்த்துகள்0 comments: