நீண்டகால முதலீடு


1.sail2.reliance industries


 3.reliance capital


 4.l&t finance


5.NMDC

மேற்கூறிய 5 பங்குகளும்  நீண்டகால நோக்கில் சிறப்பான லாபத்தினை ஈட்டும் .