இந்திய பங்குச்சந்தை - ஒரு கண்ணோட்டம்
மேலே உள்ள படத்தில் nifty 6100 எனும் resistance level இல்  உள்ளது ,மேலும் வெள்ளியன்று  HANGING MAN எனும் candle pattern உருவாகி  உள்ளது ,இது இறக்கதிற்கான ஒரு அறிகுறியாகும்