தன்னம்பிக்கை!

"அனைவரும் நிச்சயம் பார்க்க வேண்டும்.அற்புதமான பேச்சு.."