சராசரிகள்

ஒரு பங்கை ஆராய்ச்சி செய்யும் போது நாம் முக்கியமான moving averages ஆக கீழ் கண்டவற்றை எடுத்து கொள்ள வேண்டும்

குறுகிய கால முதலீடுகள்

10 ema

20 sma

1 - 3 மாதம் வரை

மத்திய கால முதலீடுகள்

50 sma : மிக முக்கியமானது (widely used by financial institution)

100 sma

3 - 6 மாதங்கள் வரை

நீண்ட கால முதலீடுகள்

200sma

ஒரு வருடம் அதற்க்கு மேலும்


50 sma மற்றும் 100 sma நிஃப்டி support எடுத்து மேல் நோக்கி வந்ததை படத்தில் காட்டி உள்ளேன்

0 comments: