வர்த்தகத்தில் எப்படி டோஜியை உபயோக்கிகலாம்?

candle stick -

doji ஐ உபயோகித்து எப்படி trade செய்வது என்பதைப் பார்ப்போம், Doji பல வகைப்பட்டாலும், ஒரு நாளின் open மற்றும் close - இவ்விரண்டும் 0.5% அளவுக்குள் வித்தியாசப்பட்டிருப்பதை மட்டும் Doji என கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வோம்.

பெரும்பாலும் doiji, trend - ன் முடிவில் நல்ல பலனைத் தருமென்பதால், டோஜியை வைத்து முடிவெடுக்குமுன் பங்கின் ட்ரெண்டை பற்றி அறிவது அவசியம் ஆகும். பங்கின் ட்ரெண்டை முடிவு செய்ய boillingar band ஐயும் துணைக்கு வைத்துக் கொண்டால், பங்கைப் பற்றி நெருக்கமான முடிவை அறியலாம்.

மாதிரி போல்லிங்கேர் பேண்ட் வரைப்படம் :

போல்லிங்கேர் பாண்டில் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை:
1. upper bollingar band 2. lower bollinger band and 3. moving average

இந்த மூன்று நிலைகளிலும் டோஜி எவ்வாறு அமைந்துள்ளது எனப் பார்த்து அதற்கு தகுந்தார்ப்போல் நம் வர்த்தக முடிவை (BUY OR SELL) எடுக்க வேண்டும்.
டோஜியின் open மற்றும் close இவ்விரண்டையும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆக வைத்து, மறு நாளுக்கான வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவது நல்ல பலனைக் கொடுக்கும்.

ஒரு நாளில் டோஜி அமைந்து, மறுநாள் வர்த்தகம் டோஜியின் ஓபன் விலையைத் தொடாமல் மேலேறிச் சென்றால் அது மேலும் விலை அதிகரிப்பற்க்கான அறிகுறியாகக் கொள்ளலாம். இது மாதிரியான அமைப்பு NIFTY SPOT CHART ல் அமையும் போதெல்லாம் அது ட்ரெண்டை உறுதி செய்வதை நான் பலமுறை கண்டிருக்கிறேன்.
டோஜி அமைப்பு வர்த்தக வாய்ப்பை உருவாக்கிய இடங்கள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது!!


Rajesh V Ravanappan

Disclaimer:
Above content is only our own observation from market and it is not proven theory . We are not responsible for any profit / loss from implementation of this strategy. Investors request to study market well before enter into any trade.0 comments: