சந்தையின் போக்கு - 3

nifty 5967 range double bottom in daily charts

half hourly charts showing + ve divergence so a bounce expected

தமிழில் தொழில்நுட்ப விபரங்களை எழுதுவது கடினமாக இருக்கிறது

nifty levels daily swing levels :5967-5284

nifty hourly swing levels:5967-6151

0 comments: