பங்கு ஆராய்ச்சிபங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ள பலருக்கு பங்குகளை அலசி ஆராயத் தெரிவதில்லை.

பங்குகளை இரண்டு விதமாக ஆராயலாம்:

1 . FUNDAMENTAL ANALYSIS - நீண்டகால முதலிட்டலருக்காக ( 5 முதல் 7 வருடங்கள் ) இதனை பயன்படுத்த வேண்டும். (நிலம் வாங்குவது போல)

2 . TECHNICAL ANALYSIS - குறுகியகால முதலீட்டுக்காக ( 3 மாதத்திற்கு குறைவாக)

இதில் trading என்று வந்துவிட்டால் உலகளவில் 2 வது வகையே நடைமுறையில் உள்ளது.

இதற்காக CANDLESTICK CHARTS அதிக அளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

(1) CANDLE PATTERNS -

http://www.candlesticker.com/
(2) CHART PATTERNS

http://thepatternsite.com/chartpatterns.ஹ்த்ம்ல்

http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/ClassicCharting/DoubleBottom.html


(3) SUPPORTS AND RESISTANCES USING TRENDLINES

(4) MOVING AVERAGES

in an uptrending markets generally 50 sma is good support


(5) MARKET SENTIMENT READINGS

put-call ratio, advance declines etc

இந்த 5 பிரிவுகளிலும் உட்பிரிவுகள் பல உள்ளன. இதனை எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதேர்கே குறைந்தது 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை ஆகும்

மேலும் இதனை எல்லாம் நமது மனதில் வைத்து trade செய்வது என்பது சிறிய முதளிட்டாலர்களுக்கு கடினமான காரியம்.

அதனாலேயே, Automatic / Robotic / Mechanical Trading System - மேலை நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் trading செய்யும் போது நமது லாப விகிதம் மிக அதிகம் ஆகும் .

techincal analysis பற்றி பல்லாயிரம் கணக்கில் புத்தகங்கள் / இணையத்தள முகவரிகளும் உள்ளன. ஆகையால் அதனை எல்லாம் ஒரே பதிவில் தருவது இயலாத காரியம்.

கருத்துக்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது..

1 comments:

senthil said...

techincal analysisnale irukku ana illai than