சந்தை நிலவரம்

நிஃப்டி 50 day sma விற்கு மேல் தற்போது வணிகம் நடந்து வருகிறது

கடந்த திங்களன்று வந்த அதிகபட்ச புள்ளியான 6046 கடக்குமானால் மேலும் வலுவடையும்

நிஃப்டி swing high 6070 மேல்நோக்கி உடைக்குமானால் 6338 வரை செல்லும் வாயப்பு அதிகமாகும்

0 comments: