இலக்கு

அமெரிக்க மற்றும் சர்வதேச பங்குசந்தையில் பலம் வாய்ந்த நிறுவனமாக
கருதப்படும் goldman sachs
s&p 500 மற்றும் commoditties க்கான தனது இலக்குகளை கீழ் காண்டவாறு அளித்துள்ளது

- - GS sees the S&P 500 Index going nowhere for the next 3 months;
- They are very bullish on stocks medium to long term, as they see the S&P ending 2011 at 1450;

- GS expects 100 USD oil 6 months down the road but they see it going nowhere in the next 3 months

0 comments: