சந்தை நிலவரம்

சந்தை இறக்கம் கண்டு வரும் நிலையில் முதலீட்டிக்கான பங்குகள்

1. coal india,

2. bharti airtel

3.utv software

4.yes bank

5.sterlite techno

அடுத்த 6-8 மாதங்களில் sensex 14000-16000 புள்ளிகள் வரும் என்று நான் கணிப்பு வைத்து உள்ளேன் (but market can do anything) , மேற்கண்ட பங்குகளை சரியான விலையில் வாங்கவும்

0 comments: