10 EMA


எக்ஸ்போநேன்சியால் மூவிங் AVERAGE என்பதை கேள்விபட்டு இருப்பீர்கள்

பொதுவாக 10 EMA என்பது ஒரு shortterm traders க்கு எல்லைகோடு போல

இன்று NSE இல் 10 ema cross over ஆனா பங்குகள் இங்கே

0 comments: